RIVM Instrumenten Burgerparticipatie

RIVM Instrumenten Burgerparticipatie

Beschrijving Tool

Burgerparticipatie kan op verschillende niveaus plaatsvinden, van informeren, raadplegen en adviseren tot coproduceren en meebeslissen. Welke vorm van burgerparticipatie relevant is, hangt af van verschillende factoren, zoals het doel van burgerparticipatie, de mogelijkheden om een faciliterende rol aan te nemen, draagvlak binnen de eigen organisatie en de verwachte bijdrage van de burger.

Tools

Link hier.

Buitenstebinnen (Movisie)

BUITENSTEBINNEN (Movisie)

Beschrijving Tool

Inwoners zijn actief in burgerinitiatieven, denken mee als cliënt, ervaringsdeskundige of mantelzorger en willen meebeslissen over hun eigen leefomgeving. Dit werken in samenspel vraagt een andere houding, gedrag en vaardigheden van ambtenaren, van bestuurders en van de gemeenteraad. De opgave is om het buitenste binnen te halen.

Link hier.

Tools

Overheidsparticipatie en olifantenpaadjes (overheid)

OVERHEIDSPARTICIPATIE EN OLIFANTENPAADJES (overheid)

Beschrijving Tool

Een co-creatiesessie met gemeente, maatschappelijke initiatiefnemers en maatschappelijke organisaties heeft geleid tot een vijftal valkuilen bij overheidsparticipatie. Als je als gemeente de olifantenpaadjes van de samenleving volgt, voorkom je daarmee 90% van alle valkuilen. Die vormen namelijk vooral een gevaar als je op de brede rechtlijnige wegen, de snelwegen van beleid blijft lopen.

Tools


Eerste link.

Tweede link.

Afwegingskader burgerparticipatie bij beleid (prodemos)

Afwegingskader burgerparticipatie bij beleid (prodemos)

Beschrijving Tool

Het afwegingskader is bedoeld voor beleidsambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers die zich bezighouden met burgerparticipatie bij de vorming en/of de uitvoering van beleid. Door antwoord te geven op de vragen in het afwegingskader, kan worden beargumenteerd of burgerparticipatie bij een bepaald onderwerp een goed idee is of niet.

Link hier.

Tools

Keuzewijzer Etools Movisie

Keuzewijzer Etools Movisie

Beschrijving Tool

Een site van Movisie met een verzameling aan e-tools die je in kan zetten.

De Keuzewijzer e-tools 2.0 biedt een overzicht van goede tools die gemeenten kunnen inzetten om burgers online te betrekken bij beleid en besluitvorming. Burgers actief online betrekken bij beleid- en besluitvorming wordt een steeds normaler onderdeel van gemeentelijke participatietrajecten. Of het nu gaat om het informeren en raadplegen tijdens de ontwikkeling van beleid of het meebeslissen over de uitvoering van concrete plannen en projecten. Er bestaat een heel scala aan digitale middelen die hierbij behulpzaam zijn. Om gemeenten inzicht te bieden in de mogelijkheden bracht Movisie twee jaar geleden de Keuzewijzer e-tools uit. De keuzewijzer geeft gemeenten een overzicht van veelgebruikte digitale participatietools, hun toepassingsmogelijkheden en de ervaringen van gemeenten die deze al gebruiken. De technologische ontwikkelingen gaan snel, evenals de inzichten in hoe online burgerparticipatie vorm kan krijgen. Daarom hebben we de keuzewijzer verrijkt, geactualiseerd en op onderdelen herzien. Met deze versie bieden we opnieuw een actueel overzicht dat gemeenten kan helpen bij het kiezen van een tool die past bij hun participatiedoelstellingen.

Tools

Link hier.

Aan de slag met de omgevingswet

Aan de slag met de omgevingswet

Beschrijving Tool

Deze website biedt een aantal praktische hulpmiddelen rondom werken met de Omgevingswet. Als je een participatieproces organiseert, heb je baat bij ideeën voor werkvormen of aanpakken. Kijk bij participatie per fase om te zien welke vormen passen bij welk kerninstrument of doelgroep.

Tools

Link hier.

Checklist Opzetten Burgerparticipatie (Pharos)

Aan de slag met de omgevingswet

Beschrijving Tool

Deze checklist is speciaal ontwikkeld om u hierbij houvast te bieden bij het bereiken en betrekken van inwoners bij ontwikkeling en uitvoering van gezondheidsbeleid. De checklist bevat meerdere vragen. Deze geven snel de belangrijkste aandachtspunten weer bij het bereiken en betrekken van inwoners met een lage SES en/of migrantenachtergrond. Met de checklist kunt u uw eigen acties nalopen en nagaan of u voldoende aan deze aandachtspunten heeft gedacht.

Tools

Link hier.

Toolbox Overheidsparticipatie & Organisatieverandering

Toolbox Overheidsparticipatie & Organisatieverandering

Beschrijving Tool

Veel gemeenten in Nederland hebben de weg naar méér overheidsparticipatie ingeslagen. Als gemeente wil je steeds beter aansluiten bij de initiatieven die in de samenleving ontstaan. En dat vraagt om organisatie- en cultuurverandering. Maar hoe doe je dat als gemeente? De eerste stap zetten is vaak het moeilijkst.

Tools

Link hier.

Participatiewijzer (Prodemos)

Beschrijving Tool

Deze website van ProDemos helpt u om te bepalen of burgerparticipatie (afwegingskader burgerparticipatie) in uw geval een goed idee is. Daarnaast kunt u gericht zoeken naar geschikte methoden (De Participatiewijzer) om burgerparticipatie vorm te geven.

Tools

Link hier.