Landelijke Beleidskaders

Beleid – Landelijke Beleidskaders

Page: > Thema's > Beleid

Als buurtsportcoach ben je meestal lokaal, in de buurt, actief. Toch is het handig om ook het grotere (landelijke) plaatje te kennen. Op deze pagina vind je meer informatie over de Brede Regeling Combinatiefuncties, het Nationaal Sportakkoord, het Preventieakkoord, en de Omgevingswet.

Brede Regeling Combinatiefuncties

Jouw functie maakt onderdeel uit van een landelijke regeling: de Brede Regeling Combinatiefuncties. Gemeenten hebben zich hiervoor aangemeld bij het Rijk. Nagenoeg alle Nederlandse gemeenten doen hieraan mee. Gemeenten ontvangen van het Rijk middelen om buurtsportcoaches (lokaal, op maat) in te zetten. Zelf leggen de gemeenten daar dan ook nog geld bij (meestal samen met lokale partners). De landelijke doelstellingen voor buurtsportcoaches vind je in de bestuurlijke afspraken. Gemeenten koppelen hier ook vaak nog lokale doelstellingen aan. De regeling is structureel. De geactualiseerde Bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022 kan je hier terugvinden.

De regeling wordt in het volgende webinar nog verder toegelicht.

Als je meer wilt weten over alle formele documentatie rondom de Brede Regeling Combinatiefuncties kan je hier kijken. Je vindt er bijvoorbeeld ook informatie ( in de circulaires gemeentefonds) over welke gemeenten precies meedoen en hoeveel geld ze van het Rijk jaarlijks ontvangen (corresponderend met een bepaald aantal fte buurtsportcoaches). Ben je geïnteresseerd in het aantal buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen in Nederland, kijk dan zeker ook eens op dit kaartje .

Nationaal Sportakkoord

In de zomer van 2018 is het Nationaal Sportakkoord ondertekend. Met het Nationaal Sportakkoord willen de sport, de gemeenten en de rijksoverheid samen met de provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de kracht van sport in Nederland nóg beter benutten. Binnen het Sportakkoord zijn zes ambities geformuleerd. Deze ambities zijn uitgewerkt in deelakkoorden. In ieder deelakkoord staan de belangrijkste doelen en activiteiten beschreven:

  • Inclusief sporten en bewegen
  • Duurzame sportinfrastructuur
  • Vitale aanbieders
  • Positieve sportcultuur
  • Van jongs af aan vaardig in bewegen
  • Topsport die inspireert.

Op deze site vind je nog meer (achtergrond)informatie over het Sportakkoord.

In de verschillende gemeenten is er vervolgens, met de hulp van sportformateurs, aan de slag gegaan met lokale sportakkoorden. Op dit kaartje kun je zien in welke gemeenten lokale (of regionale) akkoorden zijn gesloten, en kun je bovendien de akkoorden downloaden.

In de meeste akkoorden wordt de buurtsportcoach veelvuldig genoemd. De rol van de buursportcoach kan verschillen, van uitvoerend tot meer coördinerend. Hierover is ook een webinar gemaakt. 

Ga dus na of in jouw gemeente een dergelijk akkoord bestaat en wat eventueel van jou in dat kader verwacht wordt (of waar nog kansen/aanknopingspunten liggen).

Als je meer wilt weten over de inzet van de buurtsportcoach voor het Nationaal Sportakkoord, dan kan je op deze factsheet van het Mulier Instituut een overzicht vinden per deelthema.

Nationaal Preventieakkoord

Eind 2018 is ook een Nationaal Preventieakkoord ondertekend. Dit akkoord richt zich met name op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

Met name in de pijler overgewicht is een rol weggelegd voor sport en bewegen en buurtsportcoaches. Ook het preventieakkoord wordt nu doorvertaald naar lokale akkoorden. Hierbij kan het Ondersteuningsteam Lokale Preventieakkoorden van de VNG helpen. Idealiter worden deze akkoorden gekoppeld aan de veelal al bestaande sportakkoorden.

Omgevingswet

De Omgevingswet moet het omgevingsrecht vereenvoudigen om ruimte te geven aan initiatieven en om maatwerk mogelijk te maken. Hiertoe worden 26 wetten gebundeld tot één wet met aanvullende uitwerkingen in vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s). Met deze ontwikkelingen gaat gepaard dat gemeenten meer beleidsvrijheid krijgen waardoor ook verantwoordelijkheden toenemen. De herziening van het omgevingsrecht betekent een grote operatie, die belangrijk is voor iedereen die in de praktijk met het omgevingsrecht werkt of zal werken. Hoewel de voorgenomen inwerkingtreding (in 2022) nog ver weg lijkt, is het voor gemeenten zaak om nu al aan de slag te gaan. Aspecten die binnen de sport verbonden zijn aan de omgevingswet zijn de inrichting van de openbare ruimte, accommodatiebeleid, zwembaden en sportvelden, preventie en samenwerking en burgervaardigheden.

Bekijk en lees ook binnen het thema fysieke omgeving de kennis en instrumenten rondom de omgevingswet en omgevingsvisie.

Op de site van Vereniging Sport en Gemeenten vind je een handig dossier, met naast informatie over de wet zelf allerlei instrumenten en praktijkvoorbeelden. De ‘Handreiking Sport, Bewegen en de Omgevingswet’ van de Vereniging Sport en Gemeenten geeft toelichting bij wat er nu precies verandert met de komst van de Omgevingswet, reikt een stappenplan aan en toont diverse inspirerende praktijkvoorbeelden.