De Gemeente

Beleid – De Gemeente

Page: > Thema's > Beleid

Als buurtsportcoach ben je meestal lokaal, in de buurt, actief. Daarom is het belangrijk om goed zicht te hebben op hoe je gemeente werkt en hoe beleidsbeslissingen tot stand komen. Landelijke kaders worden meestal door vertaald naar gemeentelijk beleid. Veel gemeenten hebben een sportnota/sportvisie (gemeentelijk sportbeleid). Als ‘uitvoeringsinstrument’ daarbij wordt de buurtsportcoach veelvuldig ingezet. Maar hoe werkt het nou eigenlijk in een gemeente?

De beleidscyclus

Het uitgangspunt van beleid is dat er een oplossing wordt gezocht voor een maatschappelijk probleem. Het voeren van een beleid doorloopt een proces. Dit noemt men het beleidsproces of de beleidscyclus. De beleidscyclus bestaat meestal uit vijf fasen die elkaar opvolgen:

  • De agendavorming: in deze fase wordt bepaald of een bepaald maatschappelijk probleem onder de aandacht komt van beleidsbepalers.
  • De beleidsvoorbereiding: in deze fase worden mogelijke oplossingen voor het probleem (met hun eventuele voor- en nadelen) geformuleerd.
  • De besluitvorming: in de fase wordt een specifieke oplossing geselecteerd uit de verschillende oplossingen die werden verkend in de beleidsvoorbereidingsfase.
  • De beleidsuitvoering: de gekozen oplossingen wordt in deze fase in de praktijk gebracht / geïmplementeerd.
  • De beleidsevaluatie: in deze laatste fase van de beleidscyclus wordt bepaald of het vooropgestelde resultaat werd bereikt. Hiermee wordt het gevoerde beleid bijgesteld of verbeterd.

Als buurtsportcoach voer jij beleid uit, maar ben je ook belangrijk bij de agendasetting en de evaluatie. Jij weet namelijk wat er leeft in de buurt en hebt echt een antennefunctie. Zorg er dus voor dat je zichtbaar bent en laat je stem horen.

In ‘de gemeentelijke beleidscyclus’ (ontwikkeld door Aandacht Voor Iedereen – Petra Stalman & Aartjan ter Haar) wordt op een bevattelijke manier inzicht gegeven in de wijze waarop gemeentelijk beleid wordt gemaakt binnen de gemeentelijke beleidscyclus.

Gemeentelijk beleid

Nederland telt 352 gemeenten die landelijk beleid en eigen beleid uitvoeren. Sinds 2015 zijn heel wat taken van de rijksoverheid overgenomen door de gemeenten en zijn gemeenten verantwoordelijk voor onder meer jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. De wethouders en de burgemeester besturen de gemeente. Ze zijn samen het college van burgemeester en wethouders. Kijk hier indien je meer wenst te weten over de taken van een gemeente en hoe een gemeenten georganiseerd is.

Het is verstandig om binnen je gemeente de ambtenaren en wethouders te kennen die van invloed zijn op jouw werk. Naast sportbeleid heb je mogelijk ook te maken met gezondheidsbeleid, onderwijsbeleid, ruimtelijke ordening, jeugdbeleid, etcetera. Ieder van deze beleidsdomeinen heeft zijn eigen contactpersonen, beleidsambities en beleidsnotities.

Zowel landelijk als gemeentelijk streeft men naar een steeds meer integrale samenwerking. Als je meer wilt weten over hoe een gemeente bestuurd wordt en hoe je als buurtsportcoach betrokken kan zijn verwijzen we je graag naar dit webinar .

Kennisland ontwikkelde onderstaande infographic die op een overzichtelijke manier inzicht geeft in hoe het gemeentelijk beleid werkt.

Lees hier meer over de infographic.

Of bekijk onderstaande video om meer te weten te komen over hoe een gemeenteraad werkt.